{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Ziyaretçi Aydınlatma Formu

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ


İnternet Sitesi             :https://www.doganlarmobilyagrubu.com


Telefon Numarası       : +90 216 42500 02


E-Posta Adresi           : kurumsal.iletisim@doganlarholding.com.tr


Adres                       :İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. No:107 Küçükyalı / Maltepe İstanbul
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün YerineGetirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. Ve Tic. A.Ş.  (“Doğanlar Mobilya”) tarafından sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Doğanlar Mobilya bünyesinde işlenen kişisel veriler Doğanlar Mobilya’nın koruması altındadır. Doğanlar Mobilya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından yayımlandığı tarih

itibariyle geçerlilik kazanır. Doğanlar Mobilya, Aydınlatma Metni’nde gerekli

olduğu takdirde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak

değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web sitelerimizde yayımlanmasıyla birlikte

derhal geçerlilik kazanır.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Doğanlar Mobilya yerleşkelerine yaptığınız ziyaretler sırasında verdiğiniz bilgiler ve güvenliği sağlamak amacıyla kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) aracılığıyla elektronik ortamda kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Doğanlar Mobilya

adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; bina güvenliğinin

sağlanması, giriş çıkış kayıtlarının tutulması amaçlarıyla Doğanlar Mobilya

meşru menfaatleri çerçevesinde yazılı olarak veya elektronik ortamda işlenmekte ve saklanmaktadır. Şirketimiz faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.


Bu doğrultuda; 


1. Kimlik Bilgisi


İşlenen Kişisel Veriler: Ad Soyad


Kişisel Verilerin İşleme Amacı:


·        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri


Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Doğanlar Mobilya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen;


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları açık rıza metninde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


2. İletişim


İşlenen Kişisel Veriler: Telefon Numarası


Kişisel Verilerin İşleme Amacı:


·   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri


Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Doğanlar Mobilya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen;


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları açık rıza metninde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


3. İşlem Güvenliği


İşlenen Kişisel Veriler: IP Adresi, Log Kayıtları


Kişisel Verilerin İşleme Amacı:


·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri


Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Doğanlar Mobilya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları açık rıza metninde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


4. Görsel Kayıtlar


İşlenen Kişisel Veriler: Fotoğraf, Video Kaydı


Kişisel Verilerin İşleme Amacı:


·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi


·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi


·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri


Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Doğanlar Mobilya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen;

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine

zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları açık rıza metninde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


5. Fiziki Mekân Güvenliği


İşlenen Kişisel Veriler: Kamera Kayıtları


Kişisel Verilerin İşleme Amacı:


·        Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini


·        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi


·        Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini


·        Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri


Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Doğanlar Mobilya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen;


·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları açık rıza metninde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, başta

Kanun olmak üzere yürürlükte olan ilgili diğer mevzuata uygun olarak, hukuki ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda düzenleyici,

denetleyici kurumlara ve resmi mercilere, güvenlik birimlerine ve ilgili

mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Doğanlar Mobilya’ya başvurarak,


·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


·        İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


·        Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


·        Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar

çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


·        Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


·        İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak

işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep

etme haklarını kullanabilirsiniz.


Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.


İletişim


Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:


·        Doğanlar Mobilya’ya daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak uyumluluk@doganlarmobilyagrubu.com adresine e-posta ile,

·        “KişiselVeriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden dogtaskelebek@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla,

·        Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SAN. TİCARET A.Ş. İdealtepe Mahallesi, Rıfkı Tongsir Caddesi No:107

Küçükyalı, Maltepe / İSTANBUL adresine posta yoluyla veya noter

vasıtasıyla.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ‘nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.


Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.